အင်္ဂလိပ်စာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းအီးမေးလ်
ဒေါ် ခင်မာချိုမြင့်ကထိက(ဘာသာစကား- အင်္ဂလိပ်စာ)B,Ed(eng+Phys+Chem), M.Ed(Methodology)
ဒေါ် ခင်ဆွေဝင်းကထိက(ဘာသာစကား- အင်္ဂလိပ်စာ)B.Sc(chem), B.Ed(Eng:+ Chem:)
ဒေါ် မိတိုးတိုးအောင်ကထိက(စာပေ- အင်္ဂလိပ်စာ)B.A(Eng), B.Ed(Eng+ Myan)
ဒေါ် နန်းမေဝင်းခိုင်ကထိက(စာပေ- အင်္ဂလိပ်စာ)B.A(Eng),Dip ELTM, B.Ed(Eng+Eco)
ဒေါ် ပြည့်ပြည့်မျိုးမြင့်လ/ထကထိက (ဘာသာ စကား- အင်္ဂလိပ်စာ)B.Ed(Eng+Phy+Bio)
ဒေါ် ဝါဝါမေလ/ထကထိက (ဘာသာ စကား- အင်္ဂလိပ်စာ)B.Ed(Eng+Phys+Bio), M.Ed(တက်ဆဲ)
ဒေါ် ယွန်းသက်ဝေလ/ထကထိက (ဘာသာ စကား- အင်္ဂလိပ်စာ)B.Ed(Eng+Phy+Bio)
ဒေါ် ယုယုမွန်လ/ထကထိက (ဘာသာ စကား- အင်္ဂလိပ်စာ)B.Ed(Phys+Chem+Maths), M.Ed(Methodology)
ဒေါ် ပွင့်ဖြူမိုးလ/ထကထိက (ဘာသာ စကား- အင်္ဂလိပ်စာ)B.Ed(Maths), M.Ed (ပညာရေးသဘောတရား)