မြန်မာစာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းအီးမေးလ်
ဦးစောထွန်းအေးကထိက(ဘာသာစကား- မြန်မာစာ)B.A(Geo:), B.Ed(Myan+လူမှူ)
ဒေါ် ဝင်းဝင်းတင့်ကထက(ဘာသာစကား- မြန်မာစာ)B.A(Myan), B.Ed(Myan+Eco)
ဒေါ် လှလှဦးကထိက(ဘာသာစကား- မြန်မာစာ)B.A(Myan), B.Ed(Q) (Myan+Hist:)
ဒေါ် နန်းခင်အေးကထိက(စာပေ-မြန်မာစာ)M.A(Myan:)
ဒေါ် စန်းမြင့်ကထိက(စာပေ-မြန်မာစာ)B.A(Hons)(Myan), M.A(Myan:)
ဒေါ် အိအိဝေလ/ထကထိက(ဘာသာ စကား- မြန်မာစာ)M.A(Myan:), B.Ed(Myan:), Ph.D တက်ဆဲ
ဒေါ် လဲ့ယဉ်ဝင်းလ/ထကထိက(ဘာသာ စကား- မြန်မာစာ)B.Ed(Maths+Phys+chem), M.Ed(Educational Psy)